Algemene voorwaarden


Algemene voorwaarden


Noaberschappen heeft als postadres Looweg 27, 7135 JH in Harreveld, en staat geregistreerd bij de Kamer van Koophandel te Enschede onder nummer 84729562. 

Artikel 1 Over wie hebben we het in dit document? 

Met “Noaberschappen” bedoelen wij: Noaberschappen V.O.F. 

Noaberschappen heeft een aantal activiteiten waarvoor deze voorwaarden van toepassing zijn. 

  1. De Noaberschappen Box is een wekelijks maaltijdboxen concept dat in abonnementsvorm wordt aangeboden; 
  2. De Noaberschappen website bevat een online winkel waarin losse producten en maaltijdboxen besteld kunnen worden; 
  3. Met het woord “Klant” bedoelen wij een persoon, bedrijf of andere juridische rechtsvorm met wie Noaberschappen een overeenkomst aangaat met betrekking tot de verkoop van voedingsmiddelen.
  4. Onder “Leverancier” verstaan wij een persoon, bedrijf of andere juridische rechtsvorm met wie Noaberschappen een overeenkomst sluit voor het leveren van voedingsmiddelen, diensten of andere producten.
  5. Onder “Bewaarnemer” wordt een bedrijf of andere juridische rechtsvorm met wie Noaberschappen enige overeenkomst aangaat met betrekking tot het beheren, vervoeren en/of bewaren van voedingsmiddelen. 

Artikel 2 Waar zijn deze Algemene Voorwaarden op van toepassing? 

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle Noaberschappen activiteiten en leveringen met betrekking tot voedsel, overige producten en diensten daaromheen. Deze Algemene Voorwaarden zijn bij aanvang van de overeenkomst verstrekt en geaccepteerd door de Klant. Een exemplaar van deze Algemene Voorwaarden is te downloaden op de site van Noaberschappen: www.noaberschappen.nl. 

Artikel 3 Totstandkoming overeenkomst 

De totstandkoming van een overeenkomst geschiedt door het doorlopen van de bestelprocedure, het accepteren van de algemene voorwaarden en te klikken op de ‘Bevestig bestelling’ knop, tenzij vooraf anders overeengekomen. 

Artikel 4 Noaberschappen boxen 

Dit artikel heeft betrekking op het maaltijdboxenconcept in abonnementsvorm. 

Artikel 4.1 Aangaan en beëindiging lidmaatschap 

1. De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle boxen die de klant bestelt. 

4. Noaberschappen hanteert bij het lidmaatschap geen opzegtermijn, alleen wanneer er al een box in bestelling staat, dient deze nog afgenomen te worden. 

5. De overeenkomst van het lidmaatschap eindigt wanneer de laatste box is betaald en opgehaald/afgeleverd. 

6. Klant ontvangt altijd een e-mail ter bevestiging van de beëindiging. Klant dient deze te bewaren als bewijs totdat de datum van de betreffende levering is verstreken. 

Artikel 4.2 Wijzigingen 

1. Klant kan zelf boxen pauzeren/annuleren en eenmalig of permanent wijzigen naar andere boxen/dagen/locaties. De klant is zelf verantwoordelijk voor de juiste afhandeling hiervan en ontvangt altijd een e-mail ter bevestiging. Klant dient deze te bewaren als bewijs totdat de datum van de betreffende levering is verstreken. 

2. Wijzigingen en afmeldingen kunnen tot 7 dagen voorafgaand aan de dag van levering door worden gegeven via Mijn.Noaberschappen Hierna is dit niet meer mogelijk. 

Artikel 4.3 Aanvullend 

1. Noaberschappen behoudt zich het recht voor om orders niet of niet langer uit te voeren, indien door Klant vorige leveringen niet zijn betaald. 

2. Klanten die hun pakket ophalen op een afhaalpunt, ontvangen hun producten in een tasje. 

Artikel 5 Prijzen 

1. Prijzen zijn in Euro’s. 

2. Prijzen voor de maaltijdboxen en losse producten in de webwinkel zijn inclusief BTW. 

3. Genoemde prijzen zijn exclusief eventuele bezorgkosten. 

4. Prijzen zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. 

5. Noaberschappen behoudt zich te allen tijde het recht voor om prijzen te wijzigen. Dit zal uiteraard altijd vooraf aangekondigd worden. 

Artikel 6 Betaling 

Artikel 6.1 Noaberschappen boxen 

1. De Klant betaalt zijn box altijd vooruit. Dit betekent dat een niet-opgehaalde box wel betaald is en dat dit bedrag niet teruggestort wordt. Het is jouw verantwoordelijkheid dat je jouw box ophaalt. Dit geldt ook indien de box bezorgd wordt en er niemand aanwezig is. 

2. Alle betalingen voor de abonnementen geschieden per automatische incasso. Enkel de eerste box worden per Ideal betaald. Daarmee wordt meteen akkoord gegeven op het incasseren van de volgende boxen. 

3. Als de incasso of Ideal betaling niet gelukt is, biedt Noaberschappen de mogelijkheid om via een alternatieve methode te betalen. Uiteraard moet er betaald zijn voordat de box wordt meegenomen/afgeleverd. 

4. Als je als Klant niet voldoet aan je betalingsverplichtingen, zal Noaberschappen alle wettelijke middelen inzetten om het geld te innen. 

Artikel 6.2 Noaberschappen Webwinkel 

1. Betaling van een bestelling in de webwinkel geschiedt per Ideal na afronding van de bestelling.

Artikel 7.1 Noaberschappen Boxen en Noaberschappen webwinkel 

1. Levering vindt plaats op het moment dat de Klant de box en/of Levering van de webshop bestelling afhaalt, of aan huis bezorgd krijgt. 

2. Op het moment van levering gaat het risico van de betreffende producten (voedselveiligheid en alles wat daaraan is verbonden) over op de Klant. 

3. Wanneer de klant, bij aan huis bezorging, niet thuis is, zal de box bij de buren worden afgeleverd. Klant ontvangt dan een niet thuis kaart waarop vermeld staat bij welke buren het is afgeleverd. Wanneer het niet mogelijk is de box bij de buren af te leveren wordt deze meegenomen en volgt er een nieuwe bezorgpoging de dag erop. Hierover ontvangt de klant een melding en de optie om de box tijdens een ander tijdvak of op een ander adres af te laten leveren. De klant is zelf verantwoordelijk om bij een tweede afleverpoging te zorgen voor een (alternatief) afleveradres waar het pakket geleverd kan worden. De box annuleren is niet mogelijk. 

4. Indien de Klant de Levering niet op de overeengekomen leveringsdatum en – tijd afhaalt, of thuis is tijdens de 1e of 2e afleverpogingen, kan er in principe geen aanspraak meer worden gedaan op de Levering. Je kunt dan geen aanspraak meer maken op deze Bestelling, en de afgeschreven kosten (incl. de bezorgkosten) zullen niet worden teruggestort. Als uitzondering voor klanten die hun box op komen halen, maar enkel na overleg, kan worden afgesproken dat we de bestelling bewaren voor je. Deze kan je dan de dag erop ophalen in bij Noaberschappen in Harreveld (tijdstip in overleg). 

Artikel 8. Overmacht 

1. Onder overmacht wordt verstaan: iedere omstandigheid vallende buiten de directe invloedsfeer van Noaberschappen, waardoor naleving van Noaberschappen van de Bestelling in redelijkheid niet meer kan worden verlangd. Hierbij kan gedacht worden aan stakingen, brand, extreme weersomstandigheden, uitzonderlijke files, storing aan de bussen, ongevallen waarbij de producten beschadigd zijn geraakt en niet meer uitgeleverd kunnen worden, overheidsmaatregelen, systeem- of netwerkstoringen en ziekten en plagen enerzijds, en aan gebreken in de aan Noaberschappen toegeleverde producten anderzijds. 

2. Noaberschappen is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door overmacht als bedoeld in voorgaand artikellid over dit onderwerp. 

3. Indien een overmachtige situatie zich voordoet en ervoor zorgt dat de levering door Noaberschappen niet kan worden uitgevoerd, dan zal Noaberschappen de Klant zo spoedig mogelijk informeren. 

4. Indien Noaberschappen door overmacht niet in staat is de Bestelling uit te leveren, wordt er gekeken naar een oplossing. Een voorbeeld is dat de Bestelling of gedeelte daarvan, op een later moment uitgeleverd zal worden. De klant heeft geen recht op reclamatie. 

5. Noaberschappen is niet aansprakelijk voor gevolgschade. 

Artikel 9 Garanties en klachten 

1. Noaberschappen zal ervoor zorgen dat de producten, die geleverd dienen te worden, voldoen aan de eisen die daar redelijkerwijs aan kunnen worden gesteld. 2. Aangezien de Klant verantwoordelijk is voor de producten ten tijde van de levering hiervan, wordt Klant geacht zelf de producten te controleren op eventuele afwijkingen op het moment van levering. 

3. Klachten of afwijkingen met betrekking tot zichtbare gebreken, dienen uiterlijk binnen 24 uur kenbaar gemaakt te worden per mail: info@noaberschappen.nl

4. Een klacht gericht aan Noaberschappen zal binnen één week beantwoord worden door Noaberschappen. Noaberschappen zal, als het terecht is, een voorstel doen ter compensatie. 

5. Klachten met betrekking tot een deel van het geleverde kunnen geen aanleiding zijn tot afkeuring door Klant van de gehele levering. 

6. Het uiten van een klacht schort de betalingsverplichting van Klant niet op, ongeacht de eventuele gegrondheid van een klacht. 

Artikel 10 Aansprakelijkheid 

1. Noaberschappen is tegenover Klanten/of derden nooit aansprakelijk voor schade welke geheel of gedeeltelijk, direct of indirect, het gevolg is van de kwaliteit (waaronder te rekenen – maar niet uitsluitend – eventuele besmettingen en ziektes) van het door Leverancier verstrekte producten. 

2. De vergoeding door Noaberschappen van de eventueel door Klant geleden schade uit welke hoofde dan ook, zal niet hoger zijn dan de factuurwaarde van het geleverde. 

Artikel 11 Privacy en cookie beleid 

Zie hiervoor ons privacy en cookie verklaring die op https://www.noaberschappen.nl/privacybeleid/ te lezen is. 

Artikel 12 Geschillenregeling 

1. Op alle overeenkomsten waarop deze Algemene Voorwaarden geheel of gedeeltelijk betrekking hebben is het Nederlandse recht van toepassing. 

2. Alle geschillen met betrekking tot of voortvloeiend uit de tussen Noaberschappen enerzijds en de Klant anderzijds gesloten overeenkomst, waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, zullen uitsluitend kunnen worden beslist door de rechter van de Rechtbank Gelderland te Zutphen.